Distances līgums

Lūdzu, izlasiet to uzmanīgi pirms veiciet savu pasūtījumu. 

Veiciet pasūtījumu tikai tajā gadījumā, ja Jūs saprotiet un piekrītiet noteikumiem, kas izriet no ši līguma turpmāk. Šis līgums tiek slēgts starp uzņēmumu SIA "B&A", Reģ. Nr. 40203315978, Juridiskā adrese: Kaivas iela 50 k/1-143D, Rīga, LV-1021, Faktiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 84-31, Rīga, LV-1026, (turpmāk tekstā BRANDHOUSE) un Pircēju, kas veic pirkumu www.brandhouse.lv mājaslapā. Distances līgums attiecas uz visiem pasūtījumiem, kas veikti BRANDHOUSE interneta veikalā.

1. Vispārīgie noteikumi

1.1. Šie e-veikala noteikumi (turpmāk – Noteikumi) ir pircēja (turpmāk- Pircējs) un Pārdevēja (turpmāk – Pārdevējs) juridiski saistošs dokuments, kas nosaka tiesības un pienākumus preču iegādei, to apmaksai, piegādes un atgriešanas nosacījumus un kārtību, kā arī citus ar preču pirkšanu un pārdošanu interneta veikalā saistītos noteikumus.
1.2. Pircējs pēc šiem Noteikumiem ir persona, kas ir veic pasūtījumu interneta vietnē kā Pircējs.
Internetveikalā var iepirkties:
1.2.1. Rīcībspējīga fiziska persona, kas ir sasniegusi pilngadību, kuras rīcībspēju neierobežo tiesas lēmums;
1.2.2. Nepilngadīga persona no 14 (četrpadsmit) līdz 18 (astoņpadsmit) gadiem, ar vecāku vai aizbildņu piekrišanu, izņemot tos gadījumus, kad tā ir emancipēta;
1.2.3. Juridiska persona.
1.3. Piereģistrējoties vai veicot pasūtījumu, Pircējs nepārprotami apstiprina, ka ir tiesīgs iepirkties interneta vietnē.
1.4. Pārdevējs patur tiesības jebkurā laikā mainīt, rediģēt vai papildināt šos noteikumus. Par noteikumu izmaiņām pircējs tiek informēts internetveikala mājas lapā. Izmaiņas stājas spēkā nekavējoties no to pasludināšanas brīža, kad tie ir pieejami abām iesaistītajām pusēm. Tāpēc pircējam ieteicams iepazīties ar šiem Noteikumiem pirms katra pirkuma veikšanas.
1.5. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkuras atbildības, ja Pircējs daļēji vai pilnībā nav iepazinies ar
Noteikumiem, neskatoties uz to, ka viņam ir sniegta šī iespēja.


2. Personas datu aizsardzība

2.1. Veicot pasūtījumu internetveikalā BRANDHOUSE, Pircējam ir pienākums ievadīt datus
mājaslapā. Pircējam jāievada savs vārds, uzvārds, e-pasts, adrese, telefona numurs.
2.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, apstiprina, piekrīt, ka uz norādīto e-pastu tiks nosūtīti ziņojumi, kas ir saistīti ar preces pasūtīšanu, apmaksas un piegādes veikšanu.
2.3. Pircējam ir savi personas dati (vārds, uzvārds, piegādes adrese, telefona Nr.), kas ir nepieciešami veicot pasūtījumu, piegādi un apmaksu.
2.4. Reģistrējoties, Pircējs Pārdevējam dod tiesības ievākt, glabāt, sistematizēt, izmantot un kārtot šos noteikumus attiecībā uz jebkādiem mērķiem un visiem personas datiem, kas pircēja rīcībā tieši vai netieši tiek sniegti, reģistrējoties un apmeklējot interneta veikalu.
2.5. Pircēja iesniegtie personas dati tiks apstrādāti, balstoties uz Latvijas Republikas personu datu aizsardzības likuma prasībām, kā arī balstoties uz citiem Latvijas Republikas likumiem, kas reglamentē personu datu apstrādi un aizsardzību. Apstrādājot un aizsargājot Pircēja personas datus, Pārdevējs īstenos organizatoriskus un tehniskus pasākumus, lai nodrošinātu personas datu aizsardzību pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, pārveidošanu, atklāšanu, kā arī pret jebkuru citu nelikumīgu darbību.
2.6. Pircēja iesniegtos datus lietos tikai un vienīgi Pārdevējs un tā partneri, ar kuriem sadarbojas Pārdevējs, veicot internetveikala vadīšanu, preču piegādi un (vai) citas darbības, kas saistītas ar Pircēja pasūtījumu pieņemšanu vai izpildi. Pārdevējs apņemas neizpaust Pircēja personas datus trešajām personām, izņemot iepriekšminētās iesaistītās puses vai Latvijas Republikas tiesību aktos minētajos gadījumos, kas paredz šādu rīcību.


3Pirkšanas – Pārdošanas līgums

3.1. Pirkšanas – pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju tiek noslēgts brīdī, kad Pircējs internetveikalā noformē un veic pasūtījumu.
3.2. Noslēdzot Pirkšanas – pārdošanas līgumu, Pircēja pasūtījuma veikšanas laikā preču sortiments, to cenas, kā arī citi noteikumi ir saistoši Pircējam un Pārdevējam un var tikt mainīti tikai šajos noteikumos noteiktajā kārtībā.
3.3. Pirkšanas – pārdošanas līgumi tiek reģistrēti un saglabāti BRANDHOUSE datu bāzē.


4. Pircēja tiesības

4.1. Pircējam ir tiesības iegādāties preces internetveikalā BRANDHOUSE, ievērojot šos noteikumus.
4.2. Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli. Atteikuma vēstules veidlapu Pircējs lejupielādē Pārdevēja mājas lapā. Pircējam nepieciešams atteikuma veidlapu izprintēt, aizpildīt un nosūtīt atpakaļ Pārdevējam uz viņa doto adresi kopā ar atgriežamo Preci.

4.3. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.

4.4. Pircējs nevar izmantot atteikuma tiesības, ja:

 • pasūtītās preces pēc to rakstura nevar atdot atpakaļ, vai tās ātri bojājas vai ir ātri izlietojamas;
 • pasūtītās preces ir pasūtītas tieši Pircējam pēc individuāla pasūtījuma;
 • Pircējs ir atvēris iepakojumu, ir sabojāt iepakojums vai etiķete.
 • Ja Pārdevējs ir rīkojis SUPERAKCIJU, STUNDAS AKCIJU VAI JEBKĀDU CITU AKTIVITĀTI AR ĪPAŠI PAZEMINĀTĀM CENĀM NOTEIKTĀ LAIKĀ - šajā gadījumā ir iespējams samainīt pret citu preci šīs summas ietveros, vai ar Pircēja piemaksu, ja Prece ir dārgāka. Ja Pircējs samaina pret Preci ar lētāku cenu, Pārdevējam nav jaatmaksā summas starpība.

Latvijas Republikas Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 12. panta sestā daļa nosaka, ka "patērētājs ir atbildīgs par preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu atteikuma tiesību realizēšanas termiņā". Pārdevējs patur tiesības Pircējam atteikt izmantot atteikuma tiesības vai ieturēt kompensācijas maksu gadījumā, ja prece ir bojāta, lietošanas laikā nevērīgi izturoties pret preci vai neievērojot instrukcijas norādījumus, ja ir nozaudēts preces oriģinālais iepakojums vai ja tās iepakojums ir būtiski bojāts.

5.Pārdevēja tiesības

5.1. Ja pircējs mēģina jebkādā veidā kaitēt interneta veikala darbībai, datu drošībai vai neievēro citus noteikumus, kuri minēti 6. punktā, tad Pārdevējam ir tiesības ierobežot Pircēja piekļuvi tiešsaistes veikaliem BRANDHOUSE.


6.Pircēja pienākumi

6.1. Pircējam ir pienākums apmaksāt pasūtījumu un to saņemt šajos Noteikumos noteiktajā kartībā.
6.2. Ja Pircējs preču saņemšanas brīdī bez svarīga iemesla atsakās saņemt preci, pēc Pārdevēja pieprasījuma, Pircējam ir pienākums segt preces piegādes izdevumus.
6.3. Pircējs apņemas saglabāt un nenodot trešajām personām interneta veikala BRANDHOUSE reģistrācijas datus. Pārdevējs nenes atbildību par trešo personu darbībām, izmantojot Pircēja reģistrācijas datus līdz tam brīdim, kamēr Pārdevējs nav saņēmis ziņojumu vai informāciju par pieslēgšanās datu maiņu vai Pircēja lietotājvārda aizstāšanu. Pretējā gadījumā BRANDHOUSE ir tiesības uzskatīt, ka darbības interneta vietnē veic Pircējs.
6.4. Internetveikala BRANDHOUSE Pircējiem ir jāievēro šie Noteikumi un nosacījumi, kas ir saprotami atrunāti un nav pretrunā ar Latvijas Republikas likumiem.


7. Pārdevēja pienākumi

7.1. Pārdevējs apņemas sniegt iespēju izmantot interneta veikala pakalpojumus, kuru darbošanās nosacījumus nosaka šie Noteikumi un citi interneta veikalā BRANDHOUSE pasludinātie nosacījumi.
7.2. Pārdevējs apņemas Pircēja iegādātās preces piegādāt Pircēja izvēlētā piegādes veidā, vadoties pēc nosacījumiem, kurus nosaka šie Noteikumi.
7.3. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz viņam piederošo personīgo informāciju.
7.4. Kad neparedzētu apstākļu dēļ Pārdevējs nevar piegādāt interneta veikalā BRANDHOUSE iegādātās preces, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pirkšanas-pārdošanas līgumu, pirms tam informējot Pircēju. Pārdevējs var piedāvāt analoģisku preci. Ja Pircējs atsakās, Pārdevējs apņemas atgriezt samaksāto naudu 5 darba dienu laikā.
7.5. Ja Pircējs izmanto Noteikumu 4.2. punktā noteiktās tiesības un ja Noteikumu 4.4. punktā paredzētie apstākļi nestājas spēkā, Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 7 (septiņu) dienu laikā no tās dienas, kad atgrieztās preces tika piegādātas Pircējam.
7.6. Pārdevējs var neatgriezt Pircējam viņa samaksāto naudas summu, kamēr preces nav atgrieztas Pārdevējam.
7.7. Pārdevējs apņemas skaidri un saprotami sniegt Pircējam informāciju, kas atrunāta Latvijas Republikas Civilā kodeksa 6.2287. pantā.


8.Preču cena

8.1. Preču cenas interneta veikalā un izveidotajā pasūtījumā BRANDHOUSE tiek norādītas valūtā, kura tiek izmantota valstī. Pārdevējs nav PVN maksātājs. 
8.2. Interneta veikalā ir norādītas mazumtirdzniecības cenas, ko sniedz pārdodamo preču piegādātāji vai oficiālie izplatītāji. Samazinātās preču cenas ir ražotāja rekomendējamās mazumtirdzniecības cenas, kuras tiek izmantotas pārdodot preces tiešajos tirdzniecības punktos, pārdošanas salonos un veikalos.


9.Preču pasūtīšana un norēķināšanās par precēm

9.1. Pircējs, apmeklējot Interneta veikalu, izvēlas preces, kuras viņam patīk un saskaņā ar to tiek noformēts pirkumu grozs. Kad pirkumu grozs ir noformēts, Pircējs ievada datus, kas nepieciešami izvēlēto preču iegādei un piegādei: savs vārds, uzvārds, adrese, uz kuru tiks piegādāta prece, tālrunis un papildus informācija, kas var būt svarīga, piegādājot pasūtītās preces.

9.1.1 Pēc informācijas ievadīšanas klients izvēlas vienu no sekojošiem apmaksas veidiem:

– tiešais bankas pārskaitījums;

– maksājums, izmantojot kāda no maksājumu pakalpojumu sniedzēja pakalpojumu

– bankas maksājumu karte

9.2. Pasūtījums tiek nodots tālākai izpildei tikai no tā brīža, kad pārdevēja kontā ir ieskaitīta pirkuma naudas summa.
9.3. Preču cenas elektroniskajā veikalā un pēdējā pasūtījuma logā tiek norādītas eiro valūtā.
9.4. Pēc pirkuma apmaksas klientam e-pastā tiks nosūtīts paziņojums, par saņemto maksājumu kas apliecinās pirkuma faktu.

10.Preču piegāde

10.1. Pircējam, pasūtot preces, ir pienākums norādīt precīzu piegādes adresi.
10.2. Pircējam ir pienākums saņemt preces pašam. Ja Pircējs pats preces nevar saņemt, bet preces ir piegādātas uz Pircēja norādīto adresi, Pircējam nav tiesību iesniegt pretenzijas preču piegādes dēļ neatbilstošai personai.
10.3. Pārdevējs piegādā preces Pircējam, vadoties pēc piegādes termiņiem. Pārdevējs nodrošina preču piegādi 2 dienu laikā kopš ir saņemta apmaksa par preci, piegādes laiku saskaņojot ar Pircēju, vai atrunājot citus noteikumus, ja precēm tiek veikts pasūtījums, pēc klienta pieprasījuma. Piegādes termiņi netiek piemēroti tajos gadījumos, kad Pārdevēja noliktavā nav vajadzīgo preču, savukārt Pircējs tiek informēts par viņa pasūtīto preču trūkumu. Iepazīstoties ar šiem Noteikumiem, Pircējs piekrīt, ka izņēmuma kārtā preču piegāde var tikt aizkavēta no Pārdevēja neatkarīgu apstākļu dēļ. Tādā gadījumā Pārdevējs apņemas nekavējoties sazināties ar Pircēju un saskaņot preču piegādes termiņus un citus nosacījumus. Ja Pārdevējs nepiegādā preces papildus termiņa laikā, Pircējs var izmantot Noteikumu 4.2. punktā atrunātās tiesības – atteikties no preču vai pakalpojumu pirkšanas-pārdošanas līguma.
10.4. Piegādes cenas:
10.4.1. Izņemt uz vietas salonā, Čiekurkalna 1.līnija 84-31 – Bezmaksas;
10.4.2. Piegāde ar Omniva pašapkalpošanās sūtījumu termināļiem – 4eur;
10.4.3. Piegāde ar DPD pašapkalpošanās sūtījumu termināļiem – 3eur
10.5. Cenas var mainīties saskaņā ar spēkā esošo partneru priekšlikumiem.
10.6. Pārdevējs nav atbildīgs par preču piegādes termiņu pārkāpšanu, ja preces Pircējam nav piegādātas vai piegādātas nelaikā trešo personu vainas dēļ vai no Pircēja neatkarīgu apstākļu dēļ.
10.7. Saņemot preci Omniva vai DPD pakomātā, Klients saņem īsziņu un e-pastu par preces gatavību saņemšanai konkrētajā pakomātā.
10.8.Par preces saņemšanas pierādījumu kalpos saņemšanas akts vai e-pasta apstiprinājums, ka paciņa ir saņemta un izņemta no pakomāta.
10.9. Ja Pircējs, saņemot sūtījumu, pamana kādu preču neatbilstību, rūpniecības brāķi vai citus preču defektus, par to nekavējoties jāinformē Pārdevējs. Ja sūdzība par neatbilstošu preču kvalitāti tiek apstiprināta un Pircējs atgriež neatbilstošas kvalitātes preces, Pārdevējs apņemas 14 (četrpadsmit) dienu laikā atgriezt naudu par preci, apmaksājot arī atgriešanas izdevumus.
10.10. Pircējiem, kas sūtījumus saņem Omniva un DPD pašapkalpošanās terminālos, pamanot neatbilstības, ir pienākums par to nekavējoties informēt.
10.11. Pārdevējs nav atbildīgs par to, ka interneta veikalā esošo preču krāsa, forma vai citi parametri var būt neatbilstoši patiesajam preces izmēram, formai un krāsai Pircēja izmantojamo datora monitora īpatnību dēļ.


11.Preču atgriešana

11.1. Pārdoto preču trūkumi tiek likvidēti, nekvalitatīvas preces apmaināmas vai atgriežamas, vadoties pēc „Mazumtirdzniecības noteikumiem“, kuri apstiprināti ar Latvijas Republikas Valdības lēmumu.

11.2. Atbilstošas kvalitātes preču atgriešana un apmainīšana tiek veikta, vadoties pēc Civilkodeksa 6.228.10 panta 1. daļas;

11.3. Ja Pircējs vēlas atgriezt preci (preces), vadoties pēc 11.1. un 11.2. punkta prasībām, Pircējam ir jāaizpilda preču atgriešanas dokuments, kas tiek pievienots pirkumam. Dokumentu variet lejupielādēt mājas lapas apakšējā daļā - Atteikuma vēstule.
11.4. Atgriežot preces, obligāti jāievēro šie nosacījumi:
11.4.1. Atgriežamajai precei jābūt oriģinālajā, ja tāds ir bijis, nesaplēstā iepakojumā.
11.4.3. Prece nedrīkst būt lietota, tā nedrīkst būt zaudējusi savu ārēji vizuālo preces izskatu: nesabojātas etiķetes, defekti, valkājuma pazīmes, nenoplēstas aizsargājošās plēves un tml. (šis punkts netiek piemērots, kad tiek atgriezta nekvalitatīva prece);
11.4.4. Atgriežamajai precei jābūt tādas pašas komplektācijas, kādu Pircējs bija saņēmis;
11.4.5. Atgriežot preci, obligāti jāiesniedz iegādes dokuments, un jāaizpilda atgriešanas dokuments, kuri jāpievieno klāt atpakaļ atsūtāmajām precēm.

11.4.6. Ja Tu esi atvēris iepakojumu precei, kuru veselības un higiēnas apsvērumu dēļ nevar atdot atpakaļ - tas attiecas uz zeķēm un apakšveļu, tās nedrīkst būt piemērītas, iepakojums nedrīkst būt atvērts.

11.4.7. Pārdevējam ir tiesības atteikties saņemt Pircēja atgriežamās preces, ja netika ievēroti preču atgriešanas nosacījumi;
11.4.7.1. Preču atgriešana tiek veikta Pircēja noteiktā veidā, bet ne vēlāl kā 14 (četrpadsmit) dienu laikā no preču saņemšanas dienas;

11.4.7.2. Preču atgriešanu iespējams veikt sekojoši: 1) Atnesot atpakaļ uz internetveikala ofisu Čiekurkalna 1. līnijā 84 - 31, Rīgā, iepriekš vienojoties par laiku. 2) Veicot atpakaļ nosūtīšanu izmantojot Omniva vai DPD vai Latvijas pasts pakomātu - pakomātu adrese - Biķernieku iela 160, Rīga. Norādot telefona Nr. 29266693.

11.4.7.3. Preču atgriešanas izmaksas sedz Pircējs.

11.5. Par Pircēja saņemtajām, bet vēlāk atteiktajām precēm, samaksātā nauda tiek pārskaitīta uz Pircēja norēķinu kontu, kas norādīts atteikuma vēstulē, ne vēlāk kā 7 (septiņu) dienu laikā no preču atgriešanas dienas Pārdevējam, ja Pārdevējs ar Pircēju nevienojas par citādāku kārtību. Pārdevējs neuzņemas atbildību par neizpildītu vai aizkavēti izpildītu pārskaitījumu par atgriežamajām precēm, ja Pircējs kļūdaini iesniedzis atgriešanai nepieciešamos datus.

12.Atbildība


12.1. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par formā sniegto datu pareizību. Ja Pircējs formā ir sniedzis neprecīzus datus, Pārdevējs nav atbildīgs par šī iemesla dēļ radītajām sekām un iegūst tiesības pieprasīt no Pircēja, lai tas kompensētu atlīdzību par nodarītajiem zaudējumiem.

12.2. Pircējs ir pilnībā atbildīgs par savu rīcību, kas veicot pirkumu BRANDHOUSE internetveikalā.

12.3. Pircējs ir atbildīgs par savu reģistrācijas datu aizsardzību. Ja reģistrācijas datus izmanto trešā persona, tas tiek uzskaitīts par Pircēju.
12.4. Pārdevējs tiek atbrīvots no jebkādas atbildības visos gadījumos, kad zaudējumi rodas tādēļ, ka Pircējs, neņemot vērā Pārdevēja rekomendācijas un savas saistības, nav iepazinies ar šiem Noteikumiem (lai arī tāda iespēja viņam tika sniegta).
12.5. Ja rodas zaudējumi, atbildīgā puse kompensē otrajai pusei nodarītos zaudējumus Latvijas Republikas tiesību aktu noteiktajā kārtībā.


13.Mārketinga līdzekļi, kurus piemēro Pārdevējs 

13.1. Pārdevējs var organizēt dažāda veida akcijas, mainīt nosacījumus vai atcelt tos.
13.2. Pircējs, piekrītot šiem Noteikumiem, piekrīt, ka uz viņa e-pasta adresi tiks sūtīti informatīvi paziņojumi (jaunumu avīzes).
13.3. Pircējam, nevēloties saņemt viņam paredzētos piedāvājumus, ir jānorāda, lai tādi paziņojumi un (vai) piedāvājumi viņam netiktu sūtīti. Ja Pircējs nevēlas, Pārdevējs neizmantos Pircēja personas datus mārketinga nolūkiem un nesūtīs Pircējam reklāmas vai informatīvos paziņojumus, izņemot tos, kuri ir obligāti, veicot Pircēja iesniegto pasūtījumu.

14.Nobeiguma noteikumi

14.1. Šie Noteikumi izveidoti, vadoties pēc Latvijas Republikas tiesību aktiem.
14.2. Šie Noteikumi un Pušu attiecības saistībā ar šiem Noteikumiem tiek piemēroti un skaidroti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem likumiem.
14.3. Visas domstarpības, kas radušās šo Noteikumu izpildes dēļ, risināmas sarunu ceļā. Ja neizdodas vienoties, strīdi risināmi Latvijas Republikas likumdošanā noteiktajā kārtībā.
14.4. Puses ir atbrīvotas no saistībām saskaņā ar šo Noteikumu izpildi, ja to izpildi kavē neparedzētie apstākļi, kas nav pakļauti Pušu gribai, tai skaitā:
14.4.1. Ugunsgrēki, sprādzieni, vētras un citas stihiskās nelaimes un dabas katastrofas, kuras neļauj izpildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;
14.4.2. Negadījumus vai apstākļus, kurus līguma Puses (Puse) nevar kontrolēt un kas neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuru dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta;
14.4.3. Valdības vai varas rīcību, kura neļauj pildīt uzņemtās saistības vai kuras dēļ saistību izpilde tiek aizkavēta.

15. Garantija

15.1. BRANDHOUSE Internetveikala precēm tiek nodrošināta LR likumdošanā noteiktā garantija. Iegādājoties preci, kā garantijas karte darbojas rēķins, kurā fiksēts pirkšanas laiks un summa.
15.2. Garantijas nosacījumi:

 1. Garantija neattiecas uz preces mehāniskajiem bojājumiem, skrāpējumiem, kas radušies neuzmanīgas, nepareizas preces lietošanas procesā.
 2. Garantija neattiecas uz preces dizaina elementiem.
 3. Garantijas remonts netiks veikts precēm, kas bojātas ūdens ietekmē, ja uz to korpusa nebūs norādes “ūdensizturīgs”.
 4. Ja Pircējs nevar uzrādīt derīgu čeku vai pavadzīmi, garantijas saistības tiek anulētas.
 5. Garantijas neattiecas uz preces bojājumiem, kas radušies ugunsgrēku, plūdu, zemestrīču vai citu stihiju ietekmē.
 6. Garantija neattiecas uz apaviem, kas ir bijuši remontā vai tikuši remontēti mājas apstākļos.
 7. Mēs nepieņemam apavus, apģērbu, aksesuārus ar defektiem, kas radušies nepareizas ekspluatācijas rezultātā.
 8. Šie garantijas nosacījumi ir saskaņā ar patērētāja tiesībām.

16. KONTAKTI

16.1. Klientu apkalpošana:

  • Tālr.: (+371) 29266693
  • E-pasts: [email protected]
  • Inerneta veikala Darba laiks: 9:00 - 18:00
  • Salona darba laiks - Pēc iepriekšēja pieraksta


Pirkumu grozs